Vastgoed — VP Capital — Investeringen in duurzaam vastgoed

Vastgoed - VP Capital - Investeringen in duurzaam vastgoed

Vastgoed

VP Capital investeert bij voorkeur in vastgoed in Nederland en België. Onze bestaande portefeuille bestaat uit duurzame kantoorgebouwen, logistiek en lichte industrie, supermarkten, zorgvastgoed en sociale en betaalbare woningbouw.

Voor nieuwe investeringsmogelijkheden zullen de volgende criteria worden gehanteerd:

 • Het vastgoed moet duurzame aspecten hebben, waaronder materiaalgebruik.
 • Het vastgoed moet minimaal energielabel A hebben of door aanpassingen op dit niveau komen.
 • In het geval van nieuwbouw: duurzame gebouwen (energiezuinig, duurzame materialen, geen gasaansluiting, 0 op de meter etc.), bij voorkeur BREEAM, WELL en/of andere labels.
 • Bijdrage aan oplossingen voor de key challenges in het domein

Visie

De vastgoedsector levert een grote bijdrage aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Samen met een afnemende betaalbaarheid van stedelijk vastgoed en een toename van het materiaalgebruik staat de sector voor vele uitdagingen.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Ambitie

In de vastgoedsector ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

 • Ontwikkelaars van vastgoedprojecten die circulaire ontwerpen en betaalbaar wonen in de praktijk toepassen.
 • Bedrijven die de duurzame transformatie van reeds bestaande gebouwen realiseren.
 • Bedrijven die zich richten op energie-efficiëntie in hun bouwstrategieën.
 • Technologische start-ups in de vastgoedsector.

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solutions:

 • NGO’s die zich bezighouden met de uitdagingen op het gebied van de dakloosheid en de huisvestingsmogelijkheden in het algemeen.
 • Organisaties die zich bezighouden met stadsplanning en die de benodige sociale huisvesting of andere sociale inspanningen nastreven.
 • Initiatieven die een circulaire manier van bouwen bevorderen en alternatieve mogelijkheden bieden voor het gebruik van materialen in de eindfase van het conventionele lineaire bouwontwerp.

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Vastgoed via onderstaande button:

Domeinrapport Vastgoed

Voor elk van onze investeringsdomeinen is een uitgebreider Engels rapport over key challenges, investable solutions en investeringscriteria opgesteld.
Bekijk het rapport van ons investeringsdomein Vastgoed hier .

Duurzame progressie binnen het domein vastgoed

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

Impact van vastgoed op klimaat reduceren
De vastgoedsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde energie- en proces gerelateerde emissies. De vastgoedsector is van oudsher een conservatieve sector en loopt momenteel achter in vergelijking met de inspanningen van andere sectoren om de klimaatverandering te beperken en over te stappen op een circulaire economie. Om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en het Parijs akkoord te doen slagen, is de bijdrage van de vastgoedsector van essentieel belang.

Tekort aan betaalbare woningen
In sommige grootstedelijke gebieden staat het aanbod van betaalbare woningen onder druk. Na de financiële crisis heeft de vastgoedmarkt er lang over gedaan om te herstellen, waardoor de bouw van nieuwe woningen een halt is toegeroepen. Dit gaat gepaard met lage rentetarieven, waardoor vastgoed een lucratieve investeringsoptie is voor investeerders. Het tekort aan betaalbare woningen tast de leefbaarheid van steden op twee manieren aan. Ten eerste leiden hoge prijzen voor woningen tot een beperktere leefruimte. Ten tweede leidt deze beperkte leefruimte tot een slechte levenskwaliteit als gevolg van overbevolking, vervuiling of smogproblemen.

Afval en lineair denken van de sector
De vastgoedsector is een grote verbruiker van materialen. De snelle verstedelijking zet de vraag naar dergelijke materialen onder druk. Om schaarste aan materiaal tegen te gaan is een transitie naar een circulaire economie noodzakelijk. Dit vereist een nieuwe aanpak en nieuwe bedrijfsmodellen, maar ook een herziening van de upstream- en downstreameffecten. Circulaire bedrijfsmodellen hebben het potentieel om betere financiële prestaties te leveren. Beleggers en opdrachtgevers in de bouw moeten echter het voortouw nemen bij de invoering van circulaire principes binnen hun projecten.

Bestaand vastgoed up-to-date houden
Veranderingen in de demografie en de samenleving vereisen dat bestaande gebouwen worden gemoderniseerd, zowel op het gebied van duurzaamheid (zoals eerder genoemd) als op het gebied van gebruikersbehoeften. De COVID-19 pandemie heeft de verschuiving naar thuiswerkende werknemers versneld. De rol van kantoren zal veranderen, evenals de eisen van huurders. Wat de detailhandel betreft, wordt verwacht dat online nog verder zal versnellen, terwijl de behoefte aan fysieke winkelgebouwen in een bepaalde vorm zal blijven bestaan. Aanpassingen aan bestaande structuren zijn nodig door vergrijzing van de bevolking en groepen met speciale behoeften.

Gezondheid en welzijn van bewoners verbeteren
Slimme gebouwen zullen de norm worden binnen het vastgoed. De hoge prijzen van vastgoed en de snelle verstedelijking zullen een grote druk leggen op de leefbaarheid van steden. De pandemie heeft de overgang naar een focus op de gezondheid en het welzijn van de bewoners versneld. In de komende jaren zal de vastgoedsector de levensstandaard en de levenskwaliteit van zijn bewoners moeten verbeteren door de ontwikkeling van slimme gebouwen.

Добавить комментарий