Investeren — NewFunding

Investeren - NewFunding

Investeren

Het risicobeheer bij NewFunding voorziet in een aantal controles om zekerheid te krijgen over de financiering.

NewFunding hanteert een uitvoerige controle om geldgevers/investeerders transparantie te verschaffen over het volledige dossier en mede een afweging te kunnen maken tussen rendement en risico. De toetsing die per object en per geldnemer gedaan worden bestaan onder andere uit controle op 5 aandachtsgebieden;

  Eigenaar/geldnemer wordt door NewFunding 3-voudig gescreend. We dienen vast te stellen wie de Uiteindelijke eigenaar is, de zogenaamde UBO-toets (Ultimate Benificial Owner) alsmede of degene ook woont dat hij/zij zegt waar hij/zij woont (Proof of residence). Dit wordt mede gecontroleerd door onze betaalprovider (Intersolve Payments alsmede de betrokken Notaris bij het vestigen van de 1ste of 2de hypotheek).

Hoogte verstrekking

NewFunding zal de beoogde financiering zo inrichten dat in alle gevallen de geldnemer een stuk van de financiering zelf zal moeten dragen. Dit om betrokkenheid te garanderen en om het risico van NewFunding te beperken.

Mochten de zaken niet goed gaan en het is nodig om het object bij uitblijven van de nakoming van de verplichtingen te moeten veilen, dan dient de te verwachten opbrengst zoveel mogelijk gelijk te zijn aan dat wat geldgevers verstrekt hebben.

We drukken de mate van verstrekking uit in relatie tot de waarde zoals vastgesteld bij “gebouw” (zie bovenstaand). De meest gebruikte term is hierbij “Loan to Value” (LTV).
In de LTV bij NewFunding is in de regel niet veel meer dan circa 75% (afhankelijk van type object en courantheid, zie leningsvormen). Of liever; stel een object is waard € 100.000,— dan zal NewFunding nooit meer verstrekken dan € 75.000,—

Stichting Toezicht NewFunding (STNF)

Zekerheden voor alle geldgevers zijn geborgd via een onafhankelijke Stichting. Bij de inrichting van de financiering vergeeft de geldnemer het eerste of tweede hypotheekrecht aan Stichting Toezicht.

Stichting Toezicht NewFunding (STNF): STNF zal namens de geldgevers toezicht houden op de leningportefeuille. Zij zien toe op nakomen van de verplichtingen zoals onder andere betalingsverplichtingen, maar ook onderhoudsplicht en doorlopende controle op gegoedheid van de debiteuren (geautomatiseerd middels uitwisseling met www.creditsafe.nl).

STNF heeft doorlopend vrije toegang tot de gehele “back-office” van NewFunding en kan realtime de bestanden en dossiers inzien. Het Stichtingsbestuur bestaat uit ervaren bestuurders met zicht op onroerende zaken en financiële verslaglegging.

Het bestuur van STNF:

Voorzitter: De heer Joost Pape

Secretaris: De heer Mark Guns

Werkwijze

NewFunding is het eerste Nederlandse crowdfundplatform voor vastgoed, opgezet voor en door vastgoedprofessionals. Particulieren en vastgoedprofessionals bieden we een transparante en renderende manier om duurzaam in vastgoed te investeren. Dit doen we door effectieve samenwerking met een multidisciplinair team van financieel specialisten, vastgoedprofessionals en vermogensbeheerders. Zowel de geïntereseerde particulier als de actieve belegger kan via ons crowdfundplatform investeren in verschillende vastgoedprojecten.

NewFunding voldoet aan de meest recente eisen van AFM, alle controles worden uitgevoerd door Stichting Toezicht NewFunding. Betaalstromen worden uitbesteed aan Intersolve Payments, dat onder direct toezicht van De Nederlandsche Bank staat. Intersolve Payments maakt gebruik van een e-wallet betaalfunctie. NewFunding — Real Estate Finance in the cloud for the crowd.

Raad van Advies

Om ons doel, de meest innovatieve partner in vastgoedfinanciering te worden, te bereiken hebben we ervoor gekozen om te werken met een raad van advies, naast de directie en het stichtingsbestuur. De directie kan zo regelmatig klankborden over de huidige gang van zaken en toekomstige ontwikkelingen.

CrowdMentor®

NewFunding werkt met CrowdMentors, dit zijn intermediairs, (zorgvuldig geselecteerd) met kennis van onze gehele intake procedure. Zo kunnen ze geldnemers uitstekend ondersteunen bij de financieringsaanvraag, dit om de aanvraag zo eenvoudig en soepel mogelijk te laten verlopen.

Investeren in vastgoed

NewFunding biedt iedereen nu de mogelijkheid te investeren in vastgoed.

Hoe het werkt

Het platform van NewFunding biedt u de mogelijkheid om rechtstreeks zakelijke hypotheken te financieren. U krijgt als investeerder het eerste recht op hypotheek, het vastgoed is het onderpand. Dit maakt het investeren ten opzichte van van bijvoorbeeld aandelen veel minder risicovol. Bovendien ontvangt u een aantrekkelijk rendement dat wel kan oplopen tot 10% per jaar. De looptijden van de leningen zijn meestal van korte duur, zodat u snel uw geld weer terug heeft.

Investeren in zakelijke hypotheken gaat eenvoudig via het online platform van NewFunding. Na het invoeren van uw persoonsgegevens en e-mailadres wordt u begeleidt om verdere stappen te doorlopen om een persoonlijke wallet (elektronische portemonnee) aan te maken bij Intersolve Payments, een onder toezicht van De Nederlandsche Bank staande elektronische geldinstelling. Wel zo veilig.

Na succesvolle funding van een project hoeft u niets meer te doen. NewFunding int voor u de rente, aflossing en voert de administratie. Daarnaast controleert Stichting Toezicht NewFunding, de stichting die uw hypotheekrechten bewaakt, het onderhoud van de panden en verzekeringen.

Betalingswijze

Het platform van NewFunding biedt u de mogelijkheid om direct of achteraf te betalen.

Bij achteraf betalen hoeft u niet direct uw toegezegde investering over te maken. Pas als de hoofdsom compleet is toegezegd door alle geldgevers, ontvangt u van NewFunding een e-mail met het verzoek het toegezegde bedrag over te maken.

Kosten voor De Investeerder

Doorlopend gratis zijn de navolgende zaken;

— Registratie;
— Contractkosten;
— Helpdesk-Livechat.

NewFunding hanteert een vergoedingsstructuur voor het beheren van de leningen. In afwijking van wat veel portals doen brengen wij slechts een kleine vergoeding in rekening van 0,75% per jaar over het geïnvesteerde bedrag. Dit wordt gebruikt voor het beheren van de hypotheekrechten, bewaken van het onderhoud van de panden en bewaken van het proces rente en aflossing.

Bij volumineuze investeringen van een enkele geldgever kan dit tarief bijgesteld worden naar beneden in overleg in geval er enkelvoudige funding plaatsvindt (1 geldnemer die gefinancieerd wordt door 1 geldgever).

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op een investering in een lening met de volgende uitgangspunten:

Investering

100 %

€ 500,00

€ 1000,00

Netto rendement per jaar

Netto rendement einde looptijd

Waarom vastgoed?

Er is gekozen voor vastgoed als investering, omdat dit een hoge mate van zekerheid kan bieden. De onderliggende waarde van grond en opstal geeft een gezonde basis. Daarnaast maakt een veelvoud van debiteuren het mogelijk dat aan de benodigde kasstromen kan worden voldaan. Zowel de gebruiker-huurder alsmede de eigenaar dienen aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dit alles wordt door NewFunding in aanvang getoetst en zoveel mogelijk doorlopend gecontroleerd in samenspraak met Stichting Toezicht NewFunding.

NewFunding geeft de volgende financieringsmogelijkheden:

Lengte en type financiering:

 • Beleggingen (verhuurde onroerende zaken) met een looptijd van langer dan 36 maanden;
 • Projectontwikkeling (te realiseren onroerende zaken) met een looptijd van korter dan 36 maanden.

Soort financiering/lening:

Annuïtaire lening

Bij een annuïtaire lening wordt er maandelijks rente betaald alsmede maandelijkse aflossingen. Het bedrag waarover rente betaald moet worden wordt steeds kleiner. De rente wordt hiermee ook lager, maar u betaalt iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing en rente. Hiermee loopt de hoofdsom als eerste terug en zijn de laatste aflossingsdelen nog beschikbaar voor de rente. Hiermee loopt het risico snel terug en ligt het verdienmodel voor geldverstrekker theoretisch iets meer in de toekomst.

Lineaire lening

De lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog.

De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren. Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire lening is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

Bullet lening

De geldnemer lost het gehele bedrag af aan het einde van de looptijd.

Soorten objecten :

NewFunding biedt maatwerkoplossingen voor alle type financieringen die betrekking hebben op commercieel onroerende zaken. Hieronder verstaan wij;

 • Verhuurde woningen complexmatig;
 • Winkels in grote steden ( 50.000 inwoners) (A1-B stand);
 • Winkelcentra
 • Kantoren;
 • Kantoortransformaties naar woningen;
 • Bedrijfsruimten;
 • Horecaobjecten (exploitatie gebonden) ;
 • Recreatieobjecten (exploitatie gebonden).

Mate van verstrekking

Newfunding financiert in de basis tot maximaal 75% van de waarde, a fhankelijk van het type vastgoed, huurder en ligging. Om snel uitsluitsel te krijgen, kunt u een «Quick Scan» laten uitvoeren om e.e.a. te laten beoordelen. Ook een verkennend gesprek met een van de accountmanagers behoort tot de mogelijkheden.

Initieel zijn deze zaken declarabel, bij besluit tot plaatsing en opvolgende succesvolle plaatsing, worden deze eerste kosten weer in mindering gebracht van de totale onkosten van NewFunding. (Zie tarieven)

Continuïteitsregeling

Er bestaat altijd een kans dat NewFunding haar activiteiten stopt dan wel failleert. Wanneer dit gebeurt blijft de overeenkomst van geldlening tussen geldgever en geldnemers gewoon in stand. De geldgevers hebben namelijk een vordering op de geldnemer en niet op NewFunding. De renteboekingen en aflossingen lopen niet via NewFunding maar zijn uitbesteed aan Intersolve. Intersolve is een onder toezicht van De Nederlandsche Bank staande elektronische geldinstelling. Daarnaast is het formele beheer van de leningen gevestigd bij Stichting Toezicht NewFunding. Deze stichting staat los van NewFunding.

De continuïteit van de taken wordt gewaarborgd doordat het bestuur van Stichting Toezicht NewFunding, mocht er iets gebeuren, een nieuwe contractpartner zal werven met als doel de werkzaamheden van NewFunding op het gebied van rente en aflossingen over te nemen alsmede alle overige werkzaamheden. De kosten die hier aan verbonden zijn kunnen worden betaald doordat NewFunding zowel aan Geldgever als geldnemer doorlopend kosten in rekening brengt. Deze inkomsten zullen dan door Stichting Toezicht NewFunding worden ontvangen in plaats van New Funding wat de continuïteit van de Stichting garandeert.

NewFunding en Stichting Toezicht NewFunding hebben een overeenkomst ondertekend ter bescherming van Geldnemers en Geldgevers. Deze overeenkomst regelt dat de gebruiksrechten van de klantendata en de software bij faillissement kosteloos aan de Stichting Toezicht NewFunding ter beschikking worden gesteld.

Добавить комментарий