Welke standpunten zijn er over de woningmarkt? Blog op

Welke standpunten zijn er over de woningmarkt? Blog op

Welke standpunten heeft de politiek over de woningmarkt?

Ga je binnenkort een huis huren of kopen? Dan kan het zomaar zijn dat je 15 maart op een partij gaat stemmen die gunstige ideeën heeft over jouw huidige situatie op de woningmarkt. Maar wie zegt nu eigenlijk wat over de woningmarkt? JAAP.NL licht een aantal standpunten uit van de 8 partijen die het hoogste staan in de actuele peilingen.

Standpunten VVD

Dit zegt de VVD over hypotheekrenteaftrek: Schulden moeten worden terugbetaald. Wie hypotheekrenteaftrek wil krijgen, lost zijn of haar hypotheek daarom gewoon af. De aftrek wordt heel geleidelijk afgebouwd, zodat er straks één tarief is. Op die manier zorgen we dat de hypotheekrenteaftrek ook in de toekomst kan blijven bestaan. De opbrengst daarvan geven we terug, door de inkomensbelasting omlaag te brengen. Onder aan de streep gaan huiseigenaren er dus niet op achteruit.

Starters: Wij willen dat starters en zzp’ers makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Banken moeten daarom minder star zijn en meer naar het perspectief van deze mensen kijken. Zij gaan in de toekomst namelijk waarschijnlijk een stuk meer verdienen.

Restschuld op een huis: Veel mensen hebben te maken met een restschuld op hun huis. Zij zijn er eigenlijk aan toe om te verhuizen, maar kunnen of willen hun huis niet verkopen. Wij willen deze mensen helpen. Hun situatie is niet alleen heel vervelend, maar houdt ook de doorstroming op de woningmarkt tegen. Daarom is door een aantal maatregelen de pijn van de restschuld verzacht. De rente op restschulden mag 15 jaar worden afgetrokken.

Scheefwonen: Nederland heeft de grootste voorraad sociale huurwoningen ter wereld. Tegelijkertijd zijn de wachtlijsten lang. Dat komt omdat mensen die makkelijk een duurder huis zouden kunnen betalen, toch in een sociale huurwoning blijven zitten. Dat is niet eerlijk. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat de huren voor scheefwoners extra verhoogd kunnen worden. Behalve een verhoging vanwege de inflatie, kan de huur ook worden verhoogd met een percentage op basis van het inkomen. Tegelijkertijd hebben we de regels voor het verkopen van sociale huurwoningen versoepeld. Zo wordt het aantrekkelijker voor woningcorporaties om huizen te verkopen en voor de huurders om ze te kopen.

Standpunten D66

Meer huurhuizen, zowel op de vrije- als op de sociale huurmarkt: De gemiddelde wachtlijst voor een sociale huurwoning bedraagt in Nederland acht jaar, met uitschieters tot 21 jaar. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Door deze zeer lange wachtlijsten komen zowel nieuwkomers, die zoeken naar een eerste huis, als ouderen, die zoeken naar een seniorenwoning, lelijk in de knel.

Studentenwoningen: Het voorzien in voldoende goede studentenhuisvesting is een bijzondere opgave die in een aantal steden in Nederland speelt. D66 wil dat de rijksoverheid met studentensteden specifieke afspraken maakt om niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit van studentenhuisvesting te vergroten.

Afbouwen schulden koophuizen: Nederlandse koophuizen zijn veelal gekocht met hypotheken, die niet of slechts beperkt afgelost worden. Tegelijkertijd hebben Nederlanders veel spaargeld en pensioenopbouw. De grote schulden op huizen lijken geen probleem, omdat hier de waarde van het huis tegenover staat. Het verleden heeft geleerd dat onverwachte tegenvallers en crises er in Nederland daarom hard inhakken. Deze – internationaal gezien uitzonderlijke – situatie is voor een groot deel gedreven door overheidsregelingen. Zowel internationale adviesorganen, zoals het IMF, als DNB en CPB adviseren al jaren afscheid te nemen van de zogenaamde lange balansen. Na lang aandringen van D66 zijn we eindelijk begonnen die overheidsregelingen aan te passen. D66 wil deze aanpassingen blijven doorzetten.

Minder energieverbruik, lagere woonlasten: Onze woningen verbruiken veel energie. Dat energieverbruik zorgt voor hoge woonlasten en draagt ook nog eens bij aan klimaatverandering. In Nederland kunnen op de woningmarkt grote stappen in energiebesparing worden gezet. In 2030 zijn als het aan D66 ligt drie miljoen huizen energieneutraal. Op de huurmarkt zorgt de recent ingevoerde energieprestatievergoeding ervoor dat huisbazen blokken huurwoningen in een keer energiezuiniger kunnen maken.

Standpunten GroenLinks

GroenLinks over huren: De laagste inkomens behouden huurtoeslag. Als je in een sociale huurwoning blijft wonen terwijl je een goed inkomen hebt, dan gaat de huur omhoog. De huren mogen de komende jaren slechts gematigd stijgen. Huurders van (studenten)kamers en mensen in woongroepen krijgen recht op huurtoeslag en huurders krijgen meer ruimte om hun woning naar eigen inzicht te verbouwen. Corporaties moeten betaalbare woningen blijven bouwen. De overheid mag harder optreden tegen huisjesmelkers. Gemeenten maken prestatieafspraken met woningcorporaties, onder andere over energiebesparing en investeringen in de wijk en streven naar een energiebesparing van 3% per jaar in de huursector.

Standpunten CDA

CDA over de woningmarkt: Juist nu de economie aantrekt, wordt goed zichtbaar dat de woningmarkt niet op orde is. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen door de te hoge verhuurdersheffing. Veel te weinig huurwoningen in het zogenaamde middensegment. En nog steeds vijfhonderdduizend mensen die met hun inkomen geen recht meer zouden hebben op een sociale huurwoning, maar er wel wonen.

Voor starters zijn de vooruitzichten niet rooskleurig. Waar terecht is gekozen om minder restschuld te financieren en sparen te stimuleren worden starters straks ook geconfronteerd met een studieschuld die zwaar zal drukken op de mogelijkheden om de woningmarkt te betreden. Dit is één van de aanvullende redenen waarom wij het leenstelsel terugdraaien.

Om de woningmarkt weer in beweging te krijgen is het dus nodig om coöperaties weer in staat te stellen huizen te bouwen, de vrije huurmarkt te stimuleren om woningen met een huur tussen de 700 en 900 euro te bouwen en met name rond de grotere steden voldoende koopwoningen beschikbaar te hebben. Oftewel er moet gebouwd gaan worden!

Standpunten PVV

Hypotheekrenteaftrek: Vasthouden aan hypotheekrenteaftrek.

Huren: Strakker toezicht op woningcorporaties, huurtoeslag handhaven, geen extra huurverhogingen boven inflatie. Asielzoekers krijgen geen voorrang bij toekennen woningen.

Koopsector: Minder regels in de bouw, minder vergunningen, lagere leges, meer veiligheid. Meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw.

Standpunten SP

Koopsector: Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale huurwoningen vergroot worden. De wachtlijsten worden dan korter en ook middeninkomens kunnen aanspraak maken op een betaalbare huurwoning waardoor wijken gemengder worden.

Waar de Randstad te maken heeft met bevolkingsgroei, hebben veel andere regio’s te maken met bevolkingskrimp, in combinatie met vergrijzing van de bevolking. Dit vraagt om een specifiek beleid en andere keuzes ten aanzien van woningbouw, scholen en zorginstellingen, bedrijfsterreinen (waaronder winkels en kantoren) en openbaar vervoer. De gemeenten en provincies krijgen meer ruimte voor regionale keuzes, die waar nodig door het Rijk met wetgeving en financiën zullen moeten worden ondersteund. We stellen daarom onder meer een leefbaarheidsfonds voor.

De SP wil de renteaftrek voor alle huishoudens garanderen tot de rente over de eerste 350.000 euro hypotheekschuld, tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent. Daarnaast moet het aflossen van de hypotheekschuld fiscaal het voordeligst worden. Concreet betekent dit dat er voor een huishouden met een inkomen van 50.000 euro en een hypotheek van 300.000 euro niets verandert.

Standpunten PvdA

De PvdA streeft naar een stabiele prijsontwikkeling op de koopmarkt waardoor hoge pieken en diepe dalen niet meer voorkomen. Regionale woningtekorten drijven de koopprijs op en daarom moet dit worden voorkomen. We handhaven de inperking van de hypotheekrenteaftrek, maar we schrappen de aanpassing van de vierde belastingschijf die hiermee samenhangt. Het maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken willen wij aftoppen op €500.000 per huishouden.

Ouderenhuisvesting: Iedereen moet goed kunnen wonen, of je nu jong, oud, gezond bent of zorg nodig hebt. De PvdA wil ook voor ouderen voldoende en geschikte woningen.

Hypotheekrenteaftrek: De PvdA wil dat iedereen betaalbaar kan wonen. De hypotheekrenteaftrek, ooit bedacht om een huis betaalbaar te houden, is zijn doel voorbijgeschoten. Daarom zijn we blij dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd.

Standpunten ChristenUnie

Een goed en betaalbaar huis in een leefbare buurt, dat is voor ons allemaal belangrijk. Dat is echter niet zo makkelijk, zo bleek in de crisis, maar ook in de huidige woningmarkt. De ChristenUnie wil dat dit verbeteren door:

Veel betaalbare huurwoningen in de vrije sector bij te bouwen;
Afschaffing van de verhuurdersheffing;
Opbrengst van de verhuurdersheffing komt ten goede van huurders met een laag inkomen, investeringen in nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande woningen;
De kloof tussen kopen en huren in de vrije huursector te verkleinen, door de hypotheekrenteaftrek af te bouwen naar €500.000;
Starters hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen;
In nieuwbouw sterk investeren in nul-op-de-meter woningen;
Verduurzaming van het huidige bestand aan huizen, door onder andere energiebesparingsaftrek voor isolatie, geothermie en warmtepompen.

Twijfel je nog? Hopelijk heeft dit overzicht je weer een beetje verder geholpen. Veel succes met stemmen!

1 reactie

Ik wil graag weten welke partij van plan is de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen.
Wij (senioren, mijn man en ik) willen graag doorstromen maar zitten net boven de maximale inkomensgrens en zitten dus vast in een groot huis. Voor vrije vestiging hebben we een te laag inkomen en dat zouden we ook niet kunnen betalen en middenhuurwoningen zijn er simpelweg niet.
Bovendien heb ik een lichamelijke handicap en heb veel moeite met trap lopen, zou dus graag naar een (ruim) appartement doorstromen

Geef een reactie Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Добавить комментарий